Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/535 av 5. april 2016 om endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder oppføringen av Singapore på listen over tredjestater, territorier og deler hvorfra det er tillatt å innføre ferskt kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/535 of 5 April 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry of Singapore in the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.1.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.1.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten føyer til Singapore på listen over tredjestater hvorfra ferskt kjøtt kan innføres til EU. Rettsakten imøtekommer et ønske fra newzealandsk myndigheter om at forsendelser av ferskt kjøtt fra New Zealand kan transitteres via Singapore og dermed komme raskere fram til EU. I korthet skal forsendelsene lastes av og korttidslagres innenfor tollområdet på Singapore flyplass. Derfra skal forsendelsene transporteres i forseglet kontainer til havn i Singapore hvor de sendes videre med båt til EU. For å verifisere at nødvendige prosedyrer og kontroll blir foretatt i Singapore, fastsetter rettsakten krav om at hver forsendelse skal følges av et spesielt sertifikat utstedt av vedkommende myndighet i Singapore. Sertifikatmodellen er fastsatt i rettsakten. Dette sertifikatet kommer i tillegg til helsesertifikatet som skal følge med forsendelsen fra New Zealand, jf. beslutning (EU) 2015/1901. Begge sertifikatene skal utstedes i TRACES og kan linkes der.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 23 juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten bidrar til redusert transporttid for ferskt kjøtt fra New Zealand. Dermed reduseres risikoen for at importører, eksportører og andre aktører i næringsmiddelkjeden får økonomiske tap som følge av at kjøtt går ut på dato/blir bedervet under transport.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Kommisjonen foretok i mars 2015 inspeksjon i Singapore for å innhente informasjon om og vurdere importkontrollen som foretas av myndighetene der, samt prosedyrene for den ønskede transitteringen av det newzealandske kjøttet. Kommisjonen konkluderte med at kontollen og prosedyrene er tilfredsstillende for å sikre at forsendelsene forblir intakte og at dyre- og folkehelsemessige forhold blir ivaretatt.

Rettsakten er knyttet til beslutning (EU) 2015/1901, som fastsetter krav til helsesertifikat som skal følge med ferskt kjøtt som importeres til EU fra New Zealand. Begge rettsaktene har bakgrunn i en avtale mellom EU og New Zealand om helsemessige tiltak for handel med levende dyr og animalske produkter. Avtalen er vedlegg til beslutning 97/132/EF. Avtalen gir mulighet til å fastsette krav for innførsel av ferskt kjøtt fra New Zealand som er ekvivalente med de som er fastsatt i EU-retten, særlig direktiv 2002/99/EF og forordning (EU) nr. 206/2010. Det er fastsatt slik ekvivalens hva angår dyre- og folkehelse, jf. vedlegg V til avtalen. Ekvivalensavtaler, og andre frihandelsavtaler, forhandles frem på Rådsnivå uten at EFTA/EØS-statene tas med på råd. Avtalene er ikke direkte bindende for Norge, dette prinsippet ble også fastholdt under reforhandlingen av Veterinæravtalen. Det er også fastsatt at EØS-statene skal ha som intensjon å inngå parallelle avtaler for å sikre rettsenhet mellom EFTA - EU - tredjestaten. Dette prinsippet er avklart i dokumentet EØS-Komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007, erklæring om Ekvivalensavtaler. Når kommisjonen, som konsekvens av disse tredjestatsavtalene, endrer sine rettsakter angående tredjestatsregelverk blir disse fremmet på vanlig måte gjennom SCOPAFF. Disse rettsaktene vil være bindende for EFTA når de blir tatt inn i EØS-avtalen.

Rettsakten bidrar til redusert transporttid for ferskt kjøtt fra New Zealand. Det er fornuftig tatt i betraktning at ferskt kjøtt har begrenset holdbarhet. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 1. mars 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal den 6. april 2016. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr den 14. desember 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.04.2016
Anvendelsesdato i EU
26.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet