Import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/922 av 10. juni 2016 om endring vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 år det gjelder listen over tredjeland, tredjelandsområder og dele herav, som er godkjent med hensyn til innførsel av fersk kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/922 of 10 June 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 206/2010 gir bestemmelser om vilkår for import av kjøtt fra visse ungulater. Del 1 av vedlegg II til denne forordningen inneholder en liste over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import til EØS av slike produkter. Spesielle vilkår og supplerende garantier for spesifikke land er også gitt i denne lista.

Fire områder i Argentina er listeført med tillatelse til import av kjøtt fra visse ungulater. Startdato for tillatelsen til import samt eventuelle spesielle vilkår og supplerende garantier er oppgitt for disse områdene. Områder med like vilkår og supplerende garantier foreslås slått sammen for å forenkle bestemmelsene. Den siste startdatoen for tillatelse til import gjelder dersom disse er ulike for sammenslåtte områder. Da det ikke er åpnet for import av kjøtt fra ville ikke-domestiserte ungulater (attesten RUW) fra alle områdene, spesifiseres dette i en fotnote.

Området i Argentina langs grensa til Bolivia og Paraguay har høy overvåkning av dyrehelsen og har nå blitt anerkjent av OIE som en sone uten tilfeller av munn- og klauvsjuke, der vaksinering mot sykdommen praktiseres. Det foreslås at det åpnes for import av kjøtt fra visse ungulater fra dette området med de samme vilkårene og supplerende garantier som tilsvarende områder i landet.

Tilsvarende har området i Brasil langs grensa til Paraguay høy overvåkning av dyrehelsen og har nå blitt anerkjent av OIE som en sone uten tilfeller av munn- og klauvsjuke, der vaksinering mot sykdommen praktiseres. Det foreslås at også dette området åpnes for import av kjøtt fra visse ungulater med de samme vilkårene og supplerende garantier som tilsvarende områder i landet.

For å unngå avbrudd i handelen foreslås det en overgangsperiode fram til 1. september 2016 der veterinærattester, med områdekode AR-4 utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 206/2010 er brukt, fortsatt tillates. Gitt at veterinærattesten ikke er utstedt senere enn 1. august 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre en endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble votert på SCoPAFF 1. juni 2016, vedtatt i EU 10. juni og publisert på Official Journal 11. juni 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.06.2016
Anvendelsesdato i EU
01.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.07.2016