Import av ferskt kjøtt fra Botswana

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/151/EF av 20. februar 2009 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF angående opplysningene om Botswana i listen over tredjeland og deler av disse hvorfra det er tillatt å importere visse typer ferskt kjøtt til Fellesskabet

Commission Decision 2009/151/EC of 20 February 2009 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the entry for Botswana in the list of third countries or parts thereof from which imports into the Community of certain fresh meat are authorised

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød er der fastsat sundheds- og hygiejnebetingelser for import til Fællesskabet af levende dyr undtagen dyr af hestefamilien og for import af fersk kød af sådanne dyr, herunder dyr af hestefamilien, undtagen tilberedt kød.

(2) I henhold til beslutning 79/542/EØF er import af fersk kød til konsum kun tilladt, hvis kødet kommer fra et område i et tredjeland eller en del deraf, som er opført på listen i del 1 i bilag II til nævnte beslutning, og hvis det ferske kød opfylder de krav, der er fastsat i det relevante veterinærcertifikat for det pågældende kød, jf. standardcertifikaterne i nævnte bilags del 2, idet der tages hensyn til eventuelle krav om særlige betingelser eller supplerende garantier for kødet.

(3) Botswana er opført på listen i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF og er blevet inddelt i forskellige områder, hovedsageligt i henhold til disses dyresundhedsmæssige status. De pågældende områder har tilladelse til at eksportere udbenet og modnet fersk kød fra tamkvæg, tamfår og tamgeder og fra visse opdrættede og vildtlevende ikke domesticerede dyr (i det følgende benævnt »fersk kød«) til Fællesskabet.

(4) Den 20. oktober 2008 opstod der mistanke om et udbrud af mund- og klovesyge på en bedrift i distriktet Ghanzi, der ligger i veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12 i Botswana. Så snart udbruddet var blevet bekræftet, suspenderede den kompetente myndighed i Botswana eksporten af fersk kød fra hele landet til Fællesskabet.

(5) På baggrund heraf var det i henhold til beslutning 79/542/EØF som ændret ved Kommissionens beslutning 2009/4/EF ikke længere tilladt at eksportere fersk kød til Fællesskabet fra veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12 i Botswana.

(6) I betragtning af at den kompetente myndighed i Botswana nu har givet tilstrækkelige garantier med hensyn til de foranstaltninger, som den har truffet for at bekæmpe spredningen af sygdommen, og som effektivt har elimineret infektionen med mund- og klovesyge, bør veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12 igen opføres på listen i bilaget, således at eksport af fersk kød fra den pågældende zone til Fællesskabet igen er tilladt.

(7) Del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.02.2009
Anvendelsesdato i EU
01.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.02.2009