Import av ferskt oksekjøtt fra Brasil - forlengelse

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/148/EF av 19. februar 2009 om endring av vedtak 2008/883/EF med hensyn til Brasil og dato for når import til Fellesskapet av ferskt kjøtt av storfe kan godkjennes

Commission Decision 2009/148/EC of 19 February 2009 amending Decision 2008/883/EC as regards Brazil concerning the date for which imports into the Community of certain fresh bovine meat are authorised

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer datoen for hvor lenge kjøtt fra deler av Brasil kan importeres til fellesskapet.

Tidsrommet når det er tillat å importere utbeinet og modnet storfekjøtt fra visse deler av Brasil (BR-1) fra dyr slaktet på eller før 1. desember 2008, forlenges fra 14. januar (2008/883/EF) til 30. juni 2009.

Rettsakten endrer vedtak 883/2008/EF som er siste endring av vedtak 79/542/EF. BR-1-området endringen gjelder for, er BR-1 definert i vedtak 2008/642/EF.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2008 nr.784 om import av ferskt kjøtt mv av landpattedyr fra tredjestater.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet