Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/981 av 11. juli 2018 om endringer til listen over listen over foretak i Brasil fra hvilke det er tillatt for å importere fiskeprodukter til konsum til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/981 of 11 July 2018 amending the list of Brazilian establishments from which imports into the Union of fishery products intended for human consumption are permitted

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner alle virksomheter i Brasil fra listen over de virksomheter som Unionen kan importere fiskerivarer fra. Fiskerivarer er definiert i animaliehygieneforskriften, forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg I, punkt 3.1 som: «fiskerivare»: alle saltvanns- eller ferskvannsdyr (unntatt levende muslinger, levende pigghuder, levende kappedyr og levende sjøsnegler samt alle pattedyr, krypdyr og frosker) uansett om de er viltlevende eller oppdrettet, herunder alle spiselige former, deler og produkter av slike dyr,

For at en virksomhet i et tredjeland skal kunne stå på den listen som angir hvilke virksomheter som Unionen kan importere fiskerivarer ifra, må landets kompetente myndighet garantere at virksomheten oppfylle enkelte krav.

Kommisjonen utførte i 2017 en revisjon der de konkludert med at kompetent myndighet i Brasil ikke kunne garantere at godkjente virksomheter etterlever de krav som kreves for å kunne eksporterer fiskerivarer til Unionen. Det ble også oppdaget store mangler i infrastruktur og etterlevelse av hygienekrav i godkjente brasilianske virksomheter som eksporterer fiskerivarer til Unionen.

Med bakgrunn i overnevte mangler og i fravar av ny informasjon fra brasilianske myndigheter, finnes det ikke tilstrekkelige garantier for alle de godkjente virksomhetene etterlever de relevante krav som kreves for å eksportere fiskerivarer til Unionen. Deres fiskerivarer utgjør derfor en riskiko for folkehelsen og de godkjente virksomhetene fjernes derfor fra listen over virksomheter som kan eksportere fiskerivarer til Unionen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke endring av norsk forskrift. Dette pga at listen over virksomheter i Brasil som det er lov å importere fiskerivarer fra styres av Kommisjonen via en felles EU-database kalt TRACES (TRAde Control and Expert System).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller privatpersoner, da det ikke er registert import av fiskerivarer fra Brasil de siste årene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, da den forhindrer at fiskerivarer som kan utgjøre en helserisiko importeres til Unionen.

Status
Rettsakten ble gjeldende i EU den 11. juli 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2018
Anvendelsesdato i EU
13.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet