Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/526 av 27. mars 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med ytterligere utbrudd av høypatogen aviær influensa i landet

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/526 of 27 March 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to further outbreaks of highly pathogenic avian influenza in that country

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. USA hadde i februar og mars 2015 ytterligere utbrudd av høypatogen aviær influensa i statene California, Oregon, Minnesota og Washington. For utbruddene i desember 2014 og januar 2015 er det utført bekjempelsestiltak.

Rettsakten endrer vedlegg I av forordningen. Endringen består i endret regionalisering av USA og statene California, Oregon, Minnesota og Washington. Det innføres strengere importkrav for fjørfeprodukter fra områder med utbrudd av høypatogen aviær influensa. I tillegg settes det en sluttdato for restriksjonene pålagt områder i forbindelse med utbruddene i desember 2014 og januar 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 5. mars 2015, publisert på OJ 28. mars 2015 og trer i kraft i EU 1. april 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2015
Anvendelsesdato i EU
31.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2015
Anvendes fra i Norge
07.04.2015