Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/796 av 21. mai 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillat i forbindelse med høypatogen aviær influensa som følge av ytterligere utbrudd i landet

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/796 of 21 May 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza following further outbreaks in that country

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.07.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. USA har hatt flere utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i en rekke stater siste del av 2014 og første del av 2015. Disse utbruddene er nå bekjempet eller holder på å bli bekjempet. Beskyttelsestiltak når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter i forhold til disse utbruddene er gitt i forordningene (EU) 2015/243, 2015/342 og 2015/526.

Det har nå vært ytterligere utbrudd av HPAI i statene Minnesota, South Dakota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Arkansas, Kansas, Montana og North Dakota. Denne rettsakten endrer derfor vedlegg I av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder regionalisering av USA på bakgrunn av utbruddene av HPAI. Tidsbegrensede restriksjoner på import av fjørfe og fjørfeprodukter pålegges hele statene Minnesota, South Dakota, Wisconsin og Iowa, og deler av statene Missouri, Arkansas, Kansas, Montana og North Dakota.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 17. april 2015, publisert på OJ den 22. mai 2015 og trer i kraft i EU den 25. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2015
Anvendelsesdato i EU
25.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2015
Anvendes fra i Norge
26.05.2015