Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia

Tittel

Kommisjonsvedtak (EU) nr. 2010/301 av 25 mai 2010 som endrer vedtak 2004/407/EF om godkjenning av import av fotografisk gelatin til Tsjekkia

Commission Decision 2010/301/EU of 25 May 2010 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech Republic

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2004/407/EF som gir et unntak fra forordning (EF) nr 1774/2002 (biproduktforordningen) for import av fotografisk gelatin fremstilt av kategori 1 materiale. Tsjekkia har allerede fått tillatelse til slik import fra et anlegg i USA på visse vilkår. Rettsakten åpner for at Tsjekkia også kan benytte et annet anlegg for import av fotografisk gelatin med de samme vilkår. Gelatinet omsettes ikke til andre medlemsstater.

Merknader
Rettsakten retter seg kun til de landene som har fått tillatelse til slik import, det vil si Belgia, Tsjekkia, Luxemburg, Nederland og Storbritannia. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2010
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 598-600
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0301
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro