Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 239/2010 av 22. mars 2010 som endrer forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelsene for dette

Commission Regulation (EU) No 239/2010 of 22 March 2010 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artikkel 6 i forordning (EF) nr. 318/2007 som følge av at EU har innført nye rutiner for føring og offentliggjøring av lister over karanteneanlegg og -sentra i EØS som er godkjent for mottak av fugler fra tredjestater. Heretter skal den enkelte EØS-stat selv utarbeide og ajourføre liste over godkjente karanteneanlegg og -sentra på sitt område og gjøre listen tilgjengelig for Europakommisjonen/EFTAs overvåkningsorgan, de øvrige EØS-statene og allmennheten. Rettsakten opphever samtidig vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007, dvs. den gamle listen over godkjente karanteneanlegg og -sentra i EØS.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Mattilsynet må opprette en nettside hvor liste over godkjente karanteneanlegg og -sentra i Norge offentliggjøres. Listen skal utarbeides etter modellen vist i vedlegg II romertall V i vedtak 2009/712/EF. Mattilsynet må også sørge for at det blir lagt lenke til deres nettside fra Europakommisjonens nettside.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 24. mars 2010.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 8. juli 2010 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringsforskriften ble fastsatt av det sentrale Mattilsynet uten høring jf. matloven § 23 tredje ledd og er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2010
Anvendes fra i Norge
12.07.2010