Import av hester fra Kina

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/266/EU av 30. april 2010 som endrer vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF vedrørende import av registrerte hester fra visse deler av Kina og tilpasning av visse tredjelands betegnelser

Commission Decision 2010/266/EU of 30 April 2010 amending Decisions 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC as regards the importation of registered horses from certain parts of China and adapting certain third country denominations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak).

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 92/260/EØF af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste opdeles tredjelande, hvorfra midlertidig indførsel af registrerede heste er tilladt, i sundhedskategorier med henblik på anvendelse af særlige dyresundhedsbetingelser og certifikatkrav.

(2) Ved Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel opdeles tredjelande, hvorfra genindførsel af sådanne heste til EU er tilladt, i sundhedskategorier med henblik på anvendelse af særlige dyresundhedsbetingelser, og der fastsættes modeller til dyresundhedscertifikater, der skal anvendes for registrerede heste, der har deltaget i særlige hestearrangementer.

(3) Ved Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr opdeles tredjelande, hvorfra indførsel af sådanne hovdyr er tilladt, i sundhedskategorier med henblik på anvendelse af særlige dyresundhedsbetingelser og certifikatkrav.

(4) I Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er der fastsat en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader blandt andet midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel efter midlertidig udførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, samt import af registrerede dyr af hestefamilien samt avls- og brugsdyr af hestefamilien. Den pågældende liste, der findes i bilag I til nævnte beslutning, opdeler også disse tredjelande og dele af tredjeland i særlige sundhedskategorier.

(5) Beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF tager hensyn til områdeopdeling som omhandlet i Kommissionens beslutning 92/160/EØF. Denne beslutning blev ophævet ved beslutning 2004/211/EF. Bilag I til disse tre direktiver bør derfor ændres på grundlag af områdeopdeling som nu omhandlet i beslutning 2004/211/EF samt de sundhedskategorier, der er fastsat i beslutningen.

(6) Kina skal være vært for De 16. Asiatiske Leges ridekonkurrencer, og Kinas kompetente myndigheder har derfor anmodet om anerkendelse af en hestesygdomsfri zone, som de har oprettet i det administrative distrikt Conghua by i kommunen Guangzhou i Guangdong- provinsen i Kina. Kommissionen gennemførte i januar 2010 et veterinærkontrolbesøg i Kina, herunder i den hestesygdomsfrie zone, som består af en central zone, der ligger i en overvågningszone, der er omgivet af en beskyttelseszone, og som er forbundet med en lufthavn og en havn via biosikkerhedskorridorer.

(7) De kinesiske myndigheder har givet en række garantier navnlig med hensyn til anmeldelsespligt for de sygdomme, der er opført i bilag A til direktiv 90/426/EØF, i deres land, og har forpligtet sig til fuldt ud at overholde artikel 12, stk. 2, litra f), for så vidt angår øjeblikkelig anmeldelse af sygdomme til Kommissionen og medlemsstaterne.

(8) For at sikre en bæredygtig beskyttelse af sundhedsstatus hos populationen af dyr af hestefamilien inden for den hestesygdomsfrie zone har de kinesiske myndigheder påtaget sig at drive en karantænefacilitet i beskyttelseszonen for at kontrollere indførslen af dyr af hestefamilien fra bedrifter i andre dele af Kina eller fra lande, der ikke er opført på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF. Under denne karantæne inden indførsel underkastes dyrene dyresundhedstest i overensstemmelse med EU's importbetingelser.

(9) Før dyrene anbringes i karantæne inden deres indførsel, kontrolleres flytningen af disse dyr af hestefamilien for at sikre, at de normer, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 90/426/EØF, kan certificeres for bedrifter uden for den hestesygdomsfrie zone, hvor de har været holdt de sidste 180 dage inden afsendelsen til Den Europæiske Union.

(10) I betragtning af de tilfredsstillende resultater, som er indberettet fra dette kontrolbesøg, sammenholdt med de oplysninger og garantier, som Kina har givet, bør Kina optages på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF, men samtidig bør Kina opdeles i områder for så vidt angår visse hestesygdomme, og kun indførsel af registrerede heste fra den hestesygdomsfrie zone i Guangzhou i Guangdong-provinsen bør tillades.

(11) I epidemiologisk henseende bør den hestesygdomsfrie zone i Guangzhou i Guangdong-provinsen i Kina opføres i sundhedskategori C på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF. Dette bilag bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) Det er derfor nødvendigt at ændre beslutning 92/260/EØF for at optage denne del af Kina på listen over lande i bilag I til beslutningen og at tilpasse titlen på og visse testkrav i sundhedscertifikat C i bilag II til beslutningen.

(13) Med hensyn til genindførsel af registrerede heste er det i beslutning 93/195/EØF nødvendigt at ajourføre artikel 1, optage denne del af Kina på listen over lande i bilag I, tilpasse titlen på sundhedscertifikatet i bilag II og erstatte standardsundhedscertifikatet i bilag VII.

(14) Det er også nødvendigt at ændre beslutning 93/197/EØF for at optage denne del af Kina på listen over lande i bilag I og tilpasse titlen på og visse testkrav i sundhedscertifikat C i bilag II til beslutningen.

(15) Samtidig skal visse landes betegnelser i beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF tilpasses til de tilsvarende betegnelser i listen over tredjelande, der er fastsat ved beslutning 2004/211/EF.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2010
Anvendelsesdato i EU
31.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.05.2010
Anvendes fra i Norge
25.05.2010