Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2208 av 22. desember 2020 om oppføring av Storbritannia som en tredjestat som er godkjent for import av høy og halm til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2208 of 22 December 2020 including the United Kingdom as a third country authorised for the imports into the Union of consignments of hay and straw

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2020/2208 fører opp Storbritannia som en stat utenfor EØS-området som har lov til å importere høy og halm til EU/EØS.

På grunn av Brexit er det nødvendig for kommisjonen å rydde i listen over tredjestater, med tanke på å føre opp Storbritannia og dets kronbesittelser i listen over stater s\utenfor EØS-området som er godkjent for å eksportere forsendelser med halm og høy til Unionen. Ved at Storbritannia vurderes til å ha en god dyrehelsestatus vil en eventuell eksport av høy/halm til EU/EØS ikke utgjøre noen trussel, og dermed kan Storbritannia og dets kronbesittelser tillates å sende slike forsendelser til EU/EØS.

Per tid er følgende stater utenfor EØS godkjente for import av høy og halm til EU/EØS: Australia, Hviterussland, Canada, Sveits, Chile, Grønland, Island, New Zealand, Serbia, Ukraina, USA, Det forente kongerike Storbritannia og dets kronbesittelser, og noen deler av Sør-Afrika. For statene Hviterussland og Ukraina er det i tillegg kun tillatt å importere halm og høy i form av pellets som kun skal benyttes til forbrenning.

KOM har gitt en egen rettsakt om dette, ved at den opprinnelige listen med godkjente stater utenfor EØS er delvis opphevet. Denne listen skal oppdateres i løpet av våren 2021 i forbindelse med gjennomføringen av ny dyrehelseforordning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.

Endringen gjøres her på grunn av at det er i denne forskriften at Norge har gjennomført dagens liste med stater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil kunne medføre noe administrativt merarbeid for Mattilsynet i forbindelse med kontroll av halm og høy fra Storbritannia og dets kronbesittelser hvis man skulle ønske å importere derfra. For næringen vil en kontroll av disse produktene medføre økte kostnader knyttet til kontrollen som de må dekke.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Endringen med å ta Det forente kongerike Storbritannia og dets kronbesittelser inn i listen over hvilke stater utenfor EØS som importere halm og høy til EU/EØS, vil sikre en flyt av disse produktene ved deres uttreden fra EU. Dette vil sikre en mulighet for flyt av disse produktene mellom statene. Ved at Storbritannia som medlemsstat har hatt en god dyrehelsestatus er det ingen problemer med å føre dem opp på oversikten over stater som kan importere høy og halm til EU/EØS.

For enkelhetens skyld gjennomføres forordning (EU) 2020/2208 som en endring av listen i vedlegg 5 til forskriften som gjennomfører 136/2004, som inneholder dagens norske gjennomføring av listen over godkjente stater som det er tillatt å importere høy og halm fra.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 22. desember 2020, med ikrafttredelse 1. januar 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021