Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/294 av 18. februar 2019 om fastsettelse av listen over områder og tredjestater hvorfra hunder, katter og ildre kan importeres til Unionen og modellen for dyrehelsesertifikat for slike importer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/294 of 18 February 2019 laying down the list of territories and third countries authorised for imports into the Union of dogs, cats and ferrets and the model animal health certificate for such imports

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.8.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter hvilke områder og tredjeland hvorfra hunder, katter og ildere kan importeres til EU. Rettsakten fastsetter også de dyrehelsemessige betingelsene for importen og en ny modell for helsesertifikat som skal følge med dyrene. Rettsakten opphever og erstatter beslutning 2013/519/EU.

Endringer sammenliknet med beslutning 2013/519/EU er:

• Referansen til tredjelandslista i vedlegg I til beslutning 2004/211/EU erstattes med en referanse til tredjelandslista i vedlegg I til forordning (EU) 2018/659. I tillegg presiseres det at tredjelandets oppføring på lista ikke må være tidsbegrenset.

• Referansen til forordning (EU) nr. 1152/2011 om dvergbendelorm erstattes av referanser til forordningene (EU) 2018/772 (kriterier for å kunne stille krav til forebyggende dvergbendelormbehanling) og 2018/878 (listeføring av MS som kan stille forebyggende krav om dvergbendelormbehandling).

Rettsakten fastsetter en overgangsordning som gjør at hunder, katter og ildere kan følges av helsesertifikater etter den gamle modellen i del 1 i vedlegget til beslutning 2013/519 fram til 31. desember 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen vesentlige endringer i vilkårene for import av hunder, katter eller ildere fra tredjestater. Mattilsynet må oppdatere informasjonen om import av hunder, katter og ildere fra tredjestater på sine nettsider, men det er ikke ventet at rettsakten får nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Beslutning 2011/2004/EU er opphevet og erstattet av forordning (EU) 2018/659, mens forordning (EU) nr. 1152/2013 er opphevet og erstattet av forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878. Henvisninger til rettsaktene som er opphevet bør erstattes med henvisninger til forordningene som opphever dem.

For å kunne gjennomføre rettsakten i norsk rett, måtte forordningene (EU) 2018/659, 2018/772 og 2018/878 gjennomføres først. Forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878 ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 10.07.2019 og gjennomført i norsk rett 11.07.2019. Forordning (EU) 2018/659 ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 14.07.2020 og gjennomført i norsk rett 15.07.2020. Rettsakten kunne dermed gjennomføres 15.07.2020.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.02.2019
Anvendelsesdato i EU
01.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2020
Anvendes fra i Norge
15.07.2020