Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/207 av 14. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import fra Saudi Arabia av fôr til kjæledyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/207 of 14 February 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of petfood from Saudi Arabia

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.3.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen viser til at myndighetene i Saudi Arabia har gitt EU-kommisjonen forsikringer om at landets produksjon av kjæledyrfôr fra fjørfe er i henhold til de krav som gjelder innen EØS.

På grunnlag av ovennevnte føres Saudi Arabia opp på listen over tredjeland som det tillates å importere bearbeidet kjæledyrfôr med opprinnelse fra fjørfe fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken norske virksomheter eller norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2020
Anvendelsesdato i EU
08.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0207
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro