Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1095 av 25. juni 2019 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF med hensyn til opplysningene om Bosnia-Hercegovina og Russkand på listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1095 of 25 June 2019 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entries for Bosnia and Herzegovina and Russia in the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.8.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som gir bestemmelser om vilkår for dyrehelse og folkehelse ved innførsel av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjeland. Produktene skal blant annet være behandlet etter metoder angitt i del 4 av vedlegg II til beslutningen. I del 2 av vedlegg II til beslutningen listeføres fra hvilke tredjeland, eller deler av tredjeland, import av slike produkter tillates, samt hvilke spesifikke behandlingsmetoder som kreves.

Det åpnes for at Bosnia Herzegovina føres opp på tredjelandslista over land med tillatelse til import av kjøtt fra fjørfe og oppdrettet vilt, med unntak av kjøtt fra strutsefugl, til EØS. Produktene skal være behandlet etter metode «A». Bakgrunnen for dette er tilfredsstillende resultater etter Kommisjonens inspeksjon og evaluering av dokumentasjon på kontroll med dyrehelse i landet.

Det stilles strengere krav til behandling av kjøtt fra fjørfe og oppdrettet vilt, med unntak av kjøtt fra strutsefugl, som skal importeres til EØS fra Russland. Produktene skal nå behandles etter metode «D». Bakgrunnen er at Russland siden november 2016 har rapportert flere utbrudd av høypatogen fugleinfluensa.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Endringen gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.06.2019
Anvendelsesdato i EU
17.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet