Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/911 av 11. juni 2015 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF som angår opplysningene om Canada i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2015/911 of 11 June 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Canada in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.07.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2007/777/EU omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder ved import av fjørfekjøtt og visse fjørfeprodukter fra tredjeland. Canada har tidligere i år hatt et utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i British Columbia og det ble derfor pålagt skjerpede behandlingskrav, behandlingsmetode "D", for fjørfekjøtt og visse fjørfeprodukter fra det regionaliserte område.

Den 8. april 2015 ble det oppdaget et nytt utbrudd av HPAI H5N2, denne gangen i Ontario. Det pålegges derfor tilsvarende behandlingskrav for import av fjørfekjøtt og fjørfeprodukter fra dette regionaliserte område. Av hensyn til konsekvenser henvises det til regionaliseringen og varigheten av denne gitt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 som omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland.​ På bakgrunn av avtaler og dokumentasjon mottatt av canadiske myndigheter godkjenner kommisjonen de av Canada foreslåtte grensene for regionalisering i forbindelse med utbruddet.

Rettsakten endrer vedlegg II til beslutning 2007/777/EU i henhold til det ovenfor beskrevende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 17. april 2015 og publisert i EUs "Official Journal" den 13. juni 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2015
Anvendelsesdato i EU
12.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2015
Anvendes fra i Norge
17.06.2015