Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1353 av 3. august 2015 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF når det gjelder opplysningene om Sør-Afrika i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1353 of 3 August 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for South Africa in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentlliggjort 8.9.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2015

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II del 2 og 3 til beslutning 2007/777/EF når det gjelder oppføring av Sør-Afrika for import av strutsekjøtt og biltong/tørket kjøtt. Endringen medfører at det tillates import av strutsekjøtt behandlet etter metode A og biltong/tørket kjøtt behandlet etter metode E. Bakgrunnen for endringen er friforklaringen for høypatogen aviær influensa i hele Sør-Afrika.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 7. juli 2015 og publisert på OJ den 5. august 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.08.2015
Anvendelsesdato i EU
25.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet