Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjeland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygiene samt sertifikatmodeller for import fra tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF

Commission Decision 2007/777/EC of 29 November 2007 laying down the animal and public health conditions and model certificates for imports of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines for human consumption from third countries and repealing Decision 2005/432/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever vedtak 2005/432/EF, men viderefører de dyre- og folkehelsemessige betingelser som gjelder for import av kjøttprodukter etter forordningene (EF) nr. 852/2004, nr. 853/2004, nr. 854/2004 og direktiv 2002/99/EF. Betingelsene for import skal nå også gjelde for bearbeidede mager, blærer og innvoller som definert i forordning (EF) nr. 853/2004. Helse- og transittsertifikatene er endret etter TRACES modell, og krever en mer detaljert attestering basert på avsenderlandets BSE-status.

Merknader

Rettsakten krever endring i:

1. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland.

2. Forskrift 31. desember 1998 nr 1474 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt fra tredjeland.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er ikke hørt av næringen.

Vurdering
Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2007
Anvendelsesdato i EU
29.11.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.09.2009
Anvendes fra i Norge
10.09.2009