Import av levende dyr og ferskt kjøtt fra Israel, New Zealand og Paraguy

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/604 av 16. april 2015 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 som angår dyrehelsemessige krav vedrørende bovin tuberkulose i helsesertifikatene BOV-X og BOV-Y og av opplysningene om Israel, New Zealand og Paraguay på listene over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, hvorfra innførsel til EU av levende dyr og fersk kjøtt tillates

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/604 of 16 April 2015 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards animal health requirements for bovine tuberculosis in the models of veterinary certificates BOV-X and BOV-Y and the entries for Israel, New Zealand and Paraguay in the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of live animals and fresh meat is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.05.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og II av forordning (EU) nr. 206/2010. Vedlegg I angår import av levende dyr. Del 1 av vedlegg I omfatter tredjelandslister hvorfra det tillates import av levende dyr. Del 2 av vedlegget omfatter helsesertifikater som skal brukes ved slik import. Vedlegg II angår import av ferskt kjøtt. Del 1 av vedlegg 2 omfatter tredjelandslister hvorfra det tillates import av ferskt kjøtt.

Bakgrunnen for endringene i vedlegg I er at overvåkningsprogrammet for bovin tuberkulose i New Zealand nå er anerkjent av EU i henhold til direktiv 64/432/EØF. Klassifiseringen «C2» i New Zealands overvåkningsprogram, tilsvarer offisiell fristatus for bovin tuberkulose i EU. Dette medfører at oppføringen for New Zealand endres i del I av vedlegg I. Referansene til New Zealand endres også tilsvarende i helsesertifikatene BOV-X og BOV-Y i del 2 av vedlegg I.

Bakgrunnen for endringene av del 1 av vedlegg II er endret status for Paraguay når det gjelder munn- og klauvsjuke. Siste utbrudd av sykdommen i landet var i januar 2012. EU’s inspeksjoner i landet og innsendt dokumentasjon fra landets myndigheter er tilfredsstiller kravene for fristatus. Dette medfører en endring av oppføringen for Paraguay i vedlegg II del 1.

Det legges også til en spesifikasjon til oppføringen av Israel i vedlegg II del 1. Her føres det opp en fotnote som sier at Golan høyden, Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem ikke faller inn under definisjonen staten Israel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 5. mars 2015 og publisert på OJ den 17. april 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2015
Anvendelsesdato i EU
17.04.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.04.2015
Anvendes fra i Norge
20.04.2015