Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Israel, Libya og Syria

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1009 av 24. juni 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 92/260/EØF og 93/195/EØF som angår opplysningene om Israel, Libya og Syria, vedlegg II til vedtak 93/196/EØF som angår opplysningene om Israel, vedlegg I til vedtak 93/197/EØF som angår opplysningene om Israel og Syria og vedlegg I til vedtak 2004/211/EF som angår opplysningene om Brasil, Israel, Libya og Syria

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1009 of 24 June 2015 amending Annex I to Decisions 92/260/EEC and 93/195/EEC as regards the entries for Israel, Libya and Syria, Annex II to Decision 93/196/EEC as regards the entry for Israel, Annex I to Decision 93/197/EEC as regards the entries for Israel and Syria and Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil, Israel, Libya and Syria

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 03.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til beslutning 2004/211/EF som omhandler fra hvilke tredjeland og deler av tredjeland det tillates import av hest, samt avlsmateriale fra hest når det gjelder oppføringene for Brasil, Israel, Libya og Syria. Den oppdaterer også vedleggene til beslutningene 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF.

Situasjonen i Libya og Syria, med manglende sykdomsrapportering til OIE gjør at disse landene ikke lenger kan gi garantier i henhold til artikkel 12(2) av direktiv 2009/156/EF. På bakgrunn av dette, fjernes disse landene fra listene over tredjeland gitt i vedlegg I av 92/260/EØF og 93/195/EØF. Videre fjernes Syria fra listen over tredjeland i vedlegg I til beslutning 93/197/EØF. Oppføringen av Libya og Syria skal også fjernes helt fra listen i vedlegg I av beslutning 2004/211/EF. En fjerning av kryssene i kolonne 6 til 14 er ikke tilfredsstillende da denne lista også brukes som referanseliste ved import av biprodukter og kjæledyr, jf. forordning (EU) nr. 142/2011 og beslutning 2013/519/EU.

Israel er ført opp på listene over tredjeland gitt i vedlegg I til beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF, samt i fotnote 3 i vedlegg II til beslutning 93/196/EØF og vedlegg I til beslutning 2004/211/EU. Av hensyn til markedsåpenhet og i tråd med internasjonal rett, spesifiseres det i de nevnte vedleggene til rettsaktene at Golan høyden, Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem ikke faller inn under definisjonen staten Israel i denne oppføringen. Siden denne endringen ikke omfatter en regionalisering, slik det spesifiseres i artikkel 12(1) andre avsnitt av direktiv 2009/156/EF, må denne spesifikasjonen også legges til som en fotnote i vedleggene til rettsaktene.

Sykdomssituasjonen når det gjelder snive i Brasil er endret. Dette fører til at Gioás og Sante Catarina, fjernes og at Paraná føres opp under området BR-1 hvorfra det tillates import av hest og avlsmateriale fra hest, i vedlegg I til beslutning 2004/211/EF.

Videre skal Olymiske leker og Paraolymiske leker arrangeres i perioden 5. august til 21. september 2016 i Brasil. Test-olympiske leker skal gjennomføres fra 7. til 9. august 2015. Idrettsgrenene med hestesport skal avholdes i Deodoro Equestrian Centre i Rio de Janeiro. Dette er en spesiell sone som er fri for hester og hestesykdommer. For at deltagende hester skal kunne returenere til medlemslandene til tross for et eventuelt sykdomsutbrudd i resterende del av delstaten, opprettes det derfor et område BR-2 som inneholder Deodoro Equestrian Centre samt veien til Galeão International Airport i Rio de Janeiro med gyldighet til 31. oktober 2016 i vedlegg I til beslutning 2004/211/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Vedtatt i EU 5. juni 2015 og publisert på OJ 26. juni 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2015
Anvendelsesdato i EU
16.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2015
Anvendes fra i Norge
30.06.2015