Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/218 av 13. februar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak 92/260/EØF når det gjelder midlertidig innførsel av registrerte hester fra visse deler av Kina, om endring av vedtak 93/195/EØF når det gjelder dyrehelse og veterinære sertifiseringskrav for gjeninnførsel av registrerte hester til løp, konkurranser og kulturelle tilstelninger etter midlertidig eksport til Kina, Mexico og Amerikas forente stater og om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF når det gjelder oppføringene av Kina, Mexico og Tyrkia på listen over tredjestater og deler herav hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt.

Commission Implementing Decision (EU) 2018/218 of 13 February 2018 amending Annex II to Decision 92/260/EEC as regards temporary admission of registered horses from certain parts of China, amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to China, Mexico and the United States of America, and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for China, Mexico and Turkey in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til beslutning 92/260/EØF, som fastsetter de dyrehelsemessige betingelsene og helsesertifikatene for midlertidig innførsel av registrerte hester fra tredjestater. Endringen innebærer at registrerte hester fra Hong Kong kan innføres via en hestesykdomsfri sone som er etablert i Conghua, Guangdong provinsen i Kina, på vilkår av at hestene har stått oppstallet der de siste 40 dagene før forsendelse. Hestene skal følges av helsesertifikat etter modellen i vedlegg II (C) til beslutningen.

Rettsakten endrer beslutning 93/195/EØF, som fastsetter de dyrehelsemessige betingelsene og helsesertifikatene for gjeninnførsel av registrerte hester som har deltatt i løp, konkurranser og kulturelle tilstelninger i tredjestater. Samtidig endrer rettsakten vedlegg I til beslutning 2004/211/EF, som er en liste over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra medlemsstatene skal tillate innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien.
Endringene innebærer at registrerte hester kan gjeninnføres etter deltagelse i LG Global Champions Tour, som arrangeres i Mexico-City fra 16. mars til 16. april 2018 og i Shanghai fra 13. april til 13. mai 2018. Hestene skal følges av helsesertifikat etter modellen i vedlegg X til beslutning 93/195/EØF. Endringene innebærer også at muligheten til å innføre hester eller avlsmateriale fra Tyrkia opphører grunnet nylig utbrudd av snive i landet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gjør det enklere å kunne delta med hester fra Hong Kong på veddeløp som arrangeres i EU/EØS. Rettsakten gjør det også mulig å gjeninnføre hester fra bestemte områder i Mexico og Kina etter deltakelse i LG Global Champions Tour arrangementer. Det er uvisst om det er aktuelt å innføre veddeløpshester fra Hong Kong for deltakelse i konkurranser her til lands. Det er også uvisst om det er aktuelt å gjeninnføre norske dyr fra de aktuelle LG Global Champions Tour arrangementene. Det vil uansett ikke være snakk om mange dyr. Rettsakten fører neppe til at Mattilsynet må bruke større ressurser på veterinær grensekontroll av hester som innføres midlertidig eller gjeninnføres fra tredjestater.

Ved søk i Statistikkbanken ser det ikke ut til å ha vært import av verken hester eller avlsmateriale fra Tyrkia de siste tre årene. At muligheten til å importere derfra faller bort, har neppe konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Kina og Mexico har iverksatt svært strenge biosikkerhetstitlak i sonene/områdene det nå åpnes for henholdsvis midlertidig innførsel og gjeninnførsel av registrerte hester fra. Endringene innebærer en neglisjerbar økt dyrehelserisiko for EU/EØS.

Stopp i importen av hester og avlsmateriale fra Tyrkia bidrar til å forebygge spredning av snive til EU/EØS.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 13. februar 2018.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.02.2018
Anvendelsesdato i EU
14.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.02.2018
Anvendes fra i Norge
15.02.2018