Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/361 av 10. mars 2016 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF som angår opplysningene om Kina i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryoner fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2016/361 of 10 March 2016 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.4.2016)

Sammendrag av innhold
Hestesportsarrangementet Global Champions Tour som arrangeres av Fédération Equestre Internationale (FEI) skal finne sted i storbyområdet Shanghai i Kina 29. april til 1. mai 2016. I den forbindelse har kinesiske myndigheter bedt om anerkjennelse av et område fritt for hestesykdommer i storbyområdet Shanghai med direkte tilknytning til den internasjonale flyplassen. Med tanke på arrangementets varighet og de midlertidige fasilitetene anlagt på området i forbindelse med EXPO 2010, skal denne anerkjennelsen være tidsbegrenset.

Med bakgrunn i garantier og informasjon gitt av kinesiske myndigheter ble det gitt en tidsbegrenset tillatelse for tilbakeførsel av hester fra dette området (CN-2) i beslutning (EU) 2015/557 i forbindelse med hestesportsarrangementet Global Champions Tour 8. til 10. mai 2015.

Da arrangementet skal gjentas i 2016 under de samme dyrehelsemessige betingelsene og karantene betingelsene som i 2015, kan det åpnes for tidsbegrenset tillatelse for tilbakeførsel av hester fra CN-2 fra 15. april til 15. mai 2016. Oppføringen for CN-2 i vedlegg I til beslutning 2004/211/EF endres tilsvarende, for å sikre at registrerte hester som har fått midlertidig utførsel for deltagelse på hestesportsarrangementet Global Champions Tour den 29. april til 1. mai 2016​ kan tilbakeføres til opprinnelseslandet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen medfører endring av vedlegg A til forskrift av 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr i hestefamilien

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 2. mars 2016 og publisert på Official Journal 12. mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2016
Anvendelsesdato i EU
01.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.03.2016
Anvendes fra i Norge
16.03.2016