Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien

Tittel

Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om liste over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien, og om endring av beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF

Commission Decision 2004/211/EC of 6 January 2004 establishing the list of third countries and parts of territory thereof from which Member States authorise imports of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species, and amending Decisions 93/195/EEC and 94/63/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra EØS-notat av 21.05.2007)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter generelle importbetingelser og en liste over tredjeland fra hvor det er tillatt å innføre dyr, samt sæd, egg og embryo av disse, av hestefamilien. I tillegg opphever rettsakten vedtak 92/160/EØF (som omhandler områdeoppdeling av visse tredjeland ved innførsel av hovdyr) og vedtak 95/461/EF (om særskilte beskyttelsestiltak for venezuelansk encephalomyelitis i Venezuela og i Colombia).

Merknader
Rettsakten medfører endring i følgende forskrifter:

FOR 1999-03-01 nr 281: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot Venezuelansk equin encephalomyelitt ved tilbakeføring av registrert hest fra Venezuela og Colombia etter midlertidig utførsel. (Oppheves)

FOR 1998-12-31 nr 1488: Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Andre opplysninger
Rettsakten er ikke notifiseringspliktig til ESA.

Status
Rettsakten er vedtatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2004
Anvendelsesdato i EU
01.05.2004
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.05.2007
Anvendes fra i Norge
22.05.2007