Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: opprettholdelse av beskyttelsestiltak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/478 av 24. mars 2022 om opprettholdelse av beskyttelsestiltak vedrørende import av muslinger fra Tyrkia til konsum

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/478 of 24 March 2022 on maintaining protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 blev vedtaget, da der ved Kommissionens audit blev konstateret mangler i forbindelse med gennemførelsen af de tyrkiske kompetente myndigheders offentlige kontrol af produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen, og da medlemsstater indberettede sendinger af toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet, der ikke levede op til EU's mikrobiologiske standarder.

(2) Ved Kommissionens seneste audit, som fandt sted i september 2015, blev det konstateret, at der fortsat var alvorlige mangler i systemet til kontrol af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen.

(3) I januar 2020 fremlagde Tyrkiets kompetente myndigheder oplysninger vedrørende de korrigerende foranstaltninger, der er blevet iværksat for at afhjælpe de pågældende mangler. Mens disse i første omgang er blevet vurderet positivt på papiret, har det endnu ikke været muligt at bekræfte gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger ved audit på stedet grundet covid-19-restriktionerne. Indtil resultatet af denne audit er blevet behandlet og med et positivt resultat, bør de foranstaltninger, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013, opretholdes.

(4) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 udløb den 31. december 2021. Eftersom Rådets direktiv 97/78/EF, der udgør grundlaget for førnævnte forordning, ikke længere finder anvendelse, bør retsgrundlaget for Kommissionens gennemførelsesforordning ajourføres, så der henvises til artikel 128 i forordning (EU) 2017/625.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2022
Anvendelsesdato i EU
29.03.2022
Opphører å gjelde
31.12.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2022
Anvendes fra i Norge
29.03.2022