Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2329 av 14. desember 2017 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2329 of 14 December 2017 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.9.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg III, IV og V i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Vedlegg V inneholder en modell for kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter til EØS-området

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Vedlegg III:

• For Costa Rica er det endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan, og endring i kontrollmyndighet.

• For Japan er nye kontrollorgan anerkjente, og det er endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

• For New Zealand er det endret kontaktinformasjon for kontrollmyndighet.

• For Republikken Korea er nye kontrollorgan anerkjente.

• Republikken Korea er et anerkjent tredjeland inntil 31.01.2018. Det foreslås å forlenge dette til uspesifisert periode.

Vedlegg IV:

• Kontrollorgan listet i vedlegg IV er anerkjent som ekvivalente frem til 30.06.2018. Det foreslås å forlenge dette til inntil 30.06.2021.

• Nye kontrollorgan er anerkjente for å kontrollere økologiske produkter i angitte tredjeland og for spesifikke produktkategorier.

• Kontrollorganet Bolicert Ltd får fornyet anerkjennelse igjen, etter at det for en periode har vært suspendert.

• Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.

• Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

• Fjerning av sertifiseringsaktiviteten i tredjeland for enkelte kontrollorgan.

Vedlegg V:

Det gjennomføres mindre korrigeringer i kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen som gjøres ved forordning (EU) 2017/2329 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Endringene i kontrollsertifikatet vurderes ikke til å være av vesentlig betydning, siden det kun omfatter korrigering av referanser til relevante bokser i sertifikatet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
12.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2329
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro