Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/446 av 19. mars 2019 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/446 of 19 March 2019 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.05.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artikkel 13(2), vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Endringer i artikkel 13(2) er nødvendig for å tilrettelegge for et system for elektronisk verifisering av importsertifikater. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Artikkel 13(2)

• Kravet i artikkelen om "elektronisk signatur» erstattes med mulighet for å bruke «elektronisk seal» ved verifisering av importsertifikat i TRACES NT.

Vedlegg III

• For Australia er det endring i kontaktinformasjon for kompetent myndighet og for enkelte kontrollorgan.

• For Chile er anerkjennelsen for ett kontrollorgan trukket tilbake, og kontaktinformasjon for et kontrollorgan er endret.

Vedlegg IV

• Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

• Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.

• For kontrollorganet ‘Control Union Certifications’ blir anerkjennelsen for kontroll av økologiske produkter i Kazakhstan, Moldova, Russland, Tyrkia og De forente arabiske emirater trukket tilbake.

• Korrigering av informasjon om enkelte kontrollorgan som ble endret ved forordning (EU) 2019/39. Disse endringene skal tre i kraft tilbake i tid til samme tidspunkt som forordning (EU) 2019/39 ble gjeldende (31.01.2019).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Endringen i rettsakten som muliggjør en teknisk løsning for elektronisk verifisering av importsertifikater i TRACES NT er til nytte for importører, førstemottakere og for Mattilsynet. Dette vil redusere administrativ byrde ved å håndtere importsertifikater elektronisk i TRACES NT uten et obligatorisk krav om papir original av importsertifikatet i tillegg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2019
Anvendelsesdato i EU
31.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0446
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro