Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 751/2012 av 16. august 2012 som korrigerer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 751/2012 of 16 August 2012 correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU, etter ekvivalensprinsippet. Vedlegg IV ble sist endret med forordning nr. (EU) 508/2012. I denne er det noen feil og mangler som forordning (EU) nr. 751/2012 retter opp. Dette gjelder for kontrollorganene CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA og Istituto Mediterraneo di Certificazione hvor enkelte tredjeland, kodenummer og produktkategorier var utelatt. I tillegg er manglende referanse til unntak fra omfanget av produkter for Ecocert SA i forordning (EU) nr. 508/2012 rettet opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten vil være en ny endringsforordning til den nye økologi-regelverkspakken, som er basert på flere nye forordninger. Denne regelverkspakken er for tiden i en prosess for å bli innlemmet i EØS-avtalen. Regelverkspakken vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. Rettsakten korrigerer forordning (EU) nr. 508/2012 og bør derfor innlemmes samtidig med denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
I dag er det gitt syv importtillatelser av økologiske varer som er kontrollert av de nevnte kontrollorganer i Norge. Rettsakten vil bidra til å effektivisere og redusere arbeidet for næringen, Mattilsynet og kontrollorganet ved at oppfølging ved import av disse varene og fremtidig import av varer vil forenkles. Rettsakten vil derfor kunne redusere de økonomiske og administrative konsekvensene for Mattilsynet, kontrollorganet og for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten korrigerer fo. (EU) nr. 508/2012 og bør derfor innlemmes samtidig med denne.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.08.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0751
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro