Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/931 av 17. juni 2015 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/931 of 17 June 2015 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten gjennomfører endring i to artikler og vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV er en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Endring i artikkel 4 (1):

• Tidsfristen for kontrollorgan å sende inn søknad til kommisjonen om anerkjenning for samsvarskontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier er utsatt fra 31. oktober 2015 til 31. oktober 2016.

Endring i artikkel 11 (1):

• Den årlige tidsfristen for kontrollorgan og kontrollmyndigheter for søknad om å bli inkludert i vedlegg IV, eller utvidelse av området for anerkjennelsen av ekvivalens («scope») er fjernet.

Endringer i vedlegg III:

• Endringer knyttet til Australia, som omfatter opplysninger om kompetent myndighet.
• Endringer knyttet til Japan, som omfatter opplysninger om kontrollorgan.
• Endring knyttet til Sør-Korea, som omfatter opplysninger om kompetent myndighet.
• Endringer knyttet til Tunisia, hvor anerkjenning av ekvivalens utvides til uspesifisert periode (gjeldende dato er 30.06.2015).
• Endringer knyttet til USA, hvor anerkjenning av ekvivalens utvides til uspesifisert periode (gjeldende dato er 30.06.2015).

Endringer i vedlegg IV:
Rettsakten gjennomfører endringer i spesifikasjoner for en rekke kontrollorgan og myndigheter. Dette omfatter utvidelse av geografisk område og produktkategori for anerkjenningen, og videre ulike endringer og korrigeringer i kodenummer og adresse. Rettsakten fjerner kontrollorganet ETKO fra vedlegg IV med bakgrunn i alvorlige mangler i kontrollsystemet for dette kontrollorganet. ETKO har hatt ansvar for sertifisering av hovedandelen av virksomhetene i Ukraina, som har vært omfattet av eksport av fôrråvarer i strid med økologiregelverket til ulike EU-land.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2015/931 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Det er behov for utsatt tidsfrist for søknad om anerkjenning av kontrollorgan for samsvarskontroll, siden systemet er til vurdering for videre utvikling. Fjerning av den årlige tidsfristen for kontrollorgan om å bli inkludert på vedlegg IV åpner for fortløpende vurdering, noe som sikrer mer fleksibilitet for søker og mer spredning i søknadsbehandlingen hos Kommisjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2015
Anvendelsesdato i EU
30.06.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0931
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro