Import av oksesæd

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/120/EF av 7. februar 2008 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 88/407/EØF og av kommisjonsvedtak 2004/639/EF om vilkårene for import av oksesæd

Commission Decision 2008/120/EC of 7 February 2008 amending Annex D to Council Directive 88/407/EEC and Commission Decision 2004/639/EC laying down the importation conditions of semen of domestic animals of the bovine species

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.02.2008
Anvendelsesdato i EU
02.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet