Import av produkter av animalsk opprinnelse til eget forbruk

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 206/2009 av 5. mars 2009 om import av personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og om endring av forordning (EF) nr. 136/2004

Commission Regulation (EC) No 206/2009 of 5 March 2009 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation (EC) No 136/2004

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.05.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever dagens ”håndkjøtt” forordning (EF) nr. 745/2004 som setter forbud mot kjøtt og melkeprodukter i reisendes bagasje eller ved små forsendelser til privat personer. Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 136/2004 og innlemmes i denne forordningen.

Endringene vil for det første gi en økning av mengden produkter av animalsk opprinnelse til eget forbruk som kan tas med eller sendes.

For det andre åpnes det opp for flere land det vil bli tillatt å ta med eller få tilsendt produkter av animalske opprinnelse fra; Fra Sveits og Liechtenstein vil det bli gitt en generell tillatelse for produkter av animalsk opprinnelse til privat forbruk uten at det stilles konkrete krav til mengde. Fra Kroatia, Færøyene, Grønland og Island vil det i hovedsak bli tillatt å ta med eller få tilsendt produkter av animalsk opprinnelse med inntil 10 kilo pr. person til privat forbruk.

Ellers økes mengden av fiskeprodukter som det vil bli tillatt å ta med eller få tilsendt til privat forbruk. Kjæledyrfôr vil bli tillatt å ta med eller få tilsendt på gitte vilkår. Til slutt er kravene som gjelder for barnemat og melkepulver endret slik at det også her følger et vektkrav.

Gjeldende regelverk for private forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse er for øvrig ikke endret ved rettsakten, men bare gjort tydeligere med hensyn til informasjon til reisende, rapporteringskrav mv.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 206/2009 erstatter forordning (EF) nr. 745/2004 og endrer forordning (EF) nr. 136/2004. Rettsakten krever derfor opphevelse av forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk, og krever endring av forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.

Listen over hvilke konkrete produkter som rettsakten omhandler, og som følger som et vedlegg til rettsakten ble hørt av Mattilsynet i juli 2009.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske og administrative konsekvenser fordi rettsakten i hovedsak viderefører gjeldende restriksjoner som gjelder for personlige forsendelser med animalske produkter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, hvor Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 22.06.2009.

Mattilsynet har satt inn ny tekst under Vurdering i mai 2011 hva gjelder spørsmålet om videreføring av tilpasningstekst, som er grunnlag for ny vurdering i Spesialutvalget. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 15.09.2011.

Vurdering
Mattilsynet foreslår at det bes om en tilpasningstekst til rettsakten.

Bakgrunnen for dette er at Norge i dag har en tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 745/2004 om import av viltkjøtt og viltkjøttprodukter fra Svalbard til Norge, der det er tillatt å ta med inntil 5 kg etter reglene i forordning (EF) nr. 745/2004. Det vurderes som trygt for folkehelsen og dyrehelsen å videreføre denne regelen.

Det er idag etterspørsel fra reisende fra Svalbard om å få ta med større mengder viltkjøtt fra Svalbard enn det som tillates i dag. Forordning (EF) nr. 745/2004 er erstattet av forordning (EF) nr. 206/2009 hvor det åpnes for at det kan tas med inntil 10 kg av animalske produkter fra Kroatia, Færøyene, Grønland og Island. Ettersom innførsel av viltkjøtt og viltkjøttprodukter fra Svalbard til Norge har flere likhetstrekk med situasjonen for de nevnte produktene og landene/områdene, vil det være naturlig å justere mengden tilsvarende, fra 5 kg til 10 kg. Det vurderes også som trygt for folkehelsen og dyrehelsen å innføre denne økningen.

Basert på den eksisterende tilpasningsteksten bør tilsvarende tilpasningstekst innføres til forordning (EF) nr. 206/2009, med en justering av mengden kjøtt som tillates innført.

Følgende tilpasningstekst foreslås:

"Regulation (EC) No 206/2009 shall apply with the following adaptations:

New Article 2, paragraph 4:

- Personal consignments of game meat and game meat products entering Norway from Svalbard shall not be subject to the rules set out in Chapter I of the Directive 97/78/EC, in so far as the combined quantity does not exceed the weight limit of 10 kg.

New section 9 to part 1 of Annex IV:

Small quantities of game meat and game meat products to Norway from Svalbard.

You may only bring in or send to Norway game meat and game meat products provided that: - they come from Svalbard, and that their combined weight does not exceed 10 kg per person."

Rettsakten anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.03.2009
Anvendelsesdato i EU
01.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet