Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/83 av 19. januar 2018 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 angående listen over tredjeland fra hvilke forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkprodukter til EU er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/83 of 19 January 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products is authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.1.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater for indførsel til Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter og en liste over tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af sådanne sendinger tillades.

(2) I bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 er der fastsat en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre til Unionen sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter, med angivelse af, hvilken type behandling der kræves for disse varer. I artikel 4 i forordning (EU) nr. 605/2010 foreskrives det, at medlemsstaterne skal tillade import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder, bøfler eller, hvor specifikt anført i bilag I til nævnte forordning, kameler af arten Camelus dromedarius fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i nævnte bilag, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en behandling, som anført i nævnte artikel.

(3) Emiratet Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater, der er et tredjeland, som ikke er opført på liste fra Verdensorganisationen for Dyresundhed som værende frit for mund- og klovesyge, har udtrykt interesse i at eksportere mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra dromedarer, til Unionen efter fysisk eller kemisk behandling, jf. artikel 4 forordning (EU) nr. 605/2010.

(4) Emiratet Dubai er allerede givet tilladelse til at eksportere dromedarmælksprodukter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2013. Kontrolsystemerne i Abu Dhabi modsvarer kontrolsystemerne i Dubai. Emiratet Abu Dhabi sendte de relevante oplysninger til Kommissionens kontroltjeneste om systemer og kontrolforanstaltninger for fremstilling af dromedarmælksprodukter.

(5) På grundlag af disse oplysninger kan det konkluderes, at Emiratet Abu Dhabi giver de nødvendige garantier for at sikre, at mejeriprodukter, der fremstilles i Emiratet Abu Dhabi af rå mælk fra dromedarer, er i overensstemmelse med de gældende dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som opført på listen i kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010.

(6) For at tillade import til Unionen af mejeriprodukter fremstillet af mælk fra dromedarer fra visse områder af De Forenede Arabiske Emirater, bør Emiratet Abu Dhabi føjes til den liste over tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010, med oplysning om, at den tilladelse, der er omhandlet i kolonne C i denne liste, kun finder anvendelse på mejeriprodukter fremstillet af mælk fra den pågældende art.

(7) Montenegro har anmodet Kommissionen om tilladelse til at eksportere rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Unionen. Montenegro er et tredjeland, som ifølge Verdensorganisationen for Dyresundhed ikke er frit for mund- og klovesyge (FMD) uden vaccination.

(8) Kommissionen har foretaget veterinærkontrol i Montenegro. Resultatet af kontrollen har afsløret visse mangler, navnlig hvad angår hensynet til folkesundheden på virksomhederne. Montenegros kompetente myndigheder er nu i færd med at afhjælpe disse mangler.

(9) I betragtning af den gunstige dyresundhedssituation i Montenegro, for så vidt angår FMD, bør Montenegro dog føjes til kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010. Denne tilføjelse til listen i bilag I bør ikke tilsidesætte de forpligtelser, der følger af andre bestemmelser i EU-lovgivningen om import til og markedsføring i Unionen af animalske produkter, navnlig i forbindelse med den liste over virksomheder, der er opført i artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004.

(10) Forordning (EU) nr. 605/2010 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2018
Anvendelsesdato i EU
09.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.01.2018
Anvendes fra i Norge
08.02.2018