Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/366 av 5. mars 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 med hensyn til listen over tredjestater eller deler av disse fra hvilke forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkprodukter til EU er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/366 of 5 March 2019 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products is authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2019. EØS-notat offentliggjort 26.3.2019.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer listene over tredjeland (i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010) som Unionen kan importere rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter fra. Listen angir type produkt og krav til behandlingsmetode.

De landene som er oppført på listen har først blitt vurdert av Kommisjonen. Vurderingen tar hensyn til både folke- og dyrehelsekrav.

Rettsakten tar inn Japan i kolonne A, B og C.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir ingen administrative eller rettslige konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller privatpersoner.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten sendes til orientering til Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet støtter seg til Kommisjonens vurdering av at Japan oppfyller kravene til tredjeland som ønsker å eksportere sine melkeprodukter til unionen. Vi anser derfor at Japan kan tilføres listen.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 5. mars 2019.

Rettsakten går etter forenklet prosedyre og blir derfor ikke sendt på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2019
Anvendelsesdato i EU
26.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2019
Anvendes fra i Norge
25.03.2019