Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Moldova

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/645 av 15. april 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 med hensyn til listen over tredjestater fra hvilke forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkprodukter til EU er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/645 of 15 April 2021 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products is authorised

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater for indførsel til Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter og en liste over tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af sådanne sendinger tillades.

(2) I bilag I til nævnte forordning er der fastsat en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Unionen, med angivelse af, hvilken type behandling der kræves for disse varer.

(3) Proceduren for at give Moldova tilladelse til at eksportere mælk og mejeriprodukter til Unionen er i gang og vil blive afsluttet rettidigt. Mens denne procedure behandles, har Moldova anmodet om tilladelse til transit gennem Unionen af konsumis, der betragtes som ikkeholdbare sammensatte produkter, der indeholder mejeriprodukter. Med henblik på at opnå denne tilladelse anmodede Moldova om at blive opført i kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 som et tredjeland, hvis råmælk og mejeriprodukter har undergået den behandling, der kræves i nævnte forordning (behandling »C«) for at mindske risikoen for spredning af mund- og klovesyge gennem mejeriprodukter.

(4) I betragtning af de garantier, som de moldoviske kompetente myndigheder har givet for korrekt udførelse af behandling »C« af mælkeprodukterne, der er indeholdt i de sammensatte produkter, bør Moldova opføres i kolonne »C« i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010.

(5) Denne tilføjelse til kolonne »C« i bilag I bør ikke tilsidesætte de forpligtelser, der følger af andre bestemmelser i EU-lovgivningen om import til og markedsføring i Unionen af animalske produkter, navnlig i forbindelse med den liste over virksomheder, der er opført i artikel 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625.

(6) Forordning (EU) nr. 605/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
10.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet