Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 300/2013 av 27. mars 2013 om endring av forordning (EU) nr. 605/2010 om veterinærsertifikater for import til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter til humant konsum

Commission Implementing Regulation (EU) No 300/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EU) No 605/2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 300/2013 endrer tredjelandslisten i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 over tredjestater som kan eksportere melk og melkeprodukter til EU.

Endringen innebærer at det blir tillatt å importere kamelmelk fra De arabiske emirater. Som følge av denne endringen blir det mindre endringer i sertifikatmodellene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift av 11. mars 2012 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører at det kan importeres kamelmelk fra De arabiske emirater. Rettsakten anses ikke å ha praktisk betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre, og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 27. mars 2013, og trådte i kraft 1. april 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2013
Anvendelsesdato i EU
01.04.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2013
Anvendes fra i Norge
16.05.2013