Import av registrerte hester fra Sør-Afrika

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/698/EF av 8. august 2008 om midlertidig og annen import av registrerte hester fra Sør-Afrika til Fellesskapet

Commission Decision 2008/698/EC of 8 August 2008 on the temporary admission and imports into the Community of registered horses from South Africa

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.01.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever vedtak 97/10/EF som gir bestemmelser for midlertidig og varig innførsel av registrerte hester fra Sør-Afrika. Vedtak 97/10/EF blir opphevet fordi det er endret en rekke ganger.

Det nye vedtaket er foranlediget av en inspeksjon Kommisjonen har utført i Sør-Afrika; Kommisjonen fant at den dyrehelsemessige situasjonen var under tilfredsstillende kontroll og at landet hadde et velstrukturert og velorganisert veterinærvesen.

Rettsakten forplikter Sør-Afrika til å gi medlemsstatene visse tilleggsgarantier ved midlertidig innførsel og ved varig import av registrerte hester. I tillegg må Sør-Afrika, innen 24 timer, varsle medlemsstatene om forekomsten av alvorlige dyresykdommer og om eventuelle endringer i vaksinasjonspolitikken. Landet må også varsle dersom det blir vedtatt endringer i Sør-Afrikas innførselspolitikk vedrørende av hovdyr.

Rettsakten stiller opp nye, likelydende dyrehelsemessige krav som skal gjelde både ved midlertidig og varig innførsel av dyr av hestefamilien fra Sør-Afrika. Rettsakten lister opp hvilke hestesykdommer som skal være meldepliktig i landet, hvilke områder i landet som er fri for visse hestesjukdommer, regler for vaksinering og registrering av hestehold, regler for flytting og overvåking av dyr samt hvilke krav som gjelder ved karantenering og testing av dyr før forsendelse.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 31. januar 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Endringen vil bli foretatt uten høring, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.08.2008
Anvendelsesdato i EU
28.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.01.2009
Anvendes fra i Norge
23.01.2009