Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: lister og krav til utstedelse av sertifikater

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/471/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien når det gjelder lister over sædstasjoner og sædbanker, embryooppsamling og embryoproduksjonsteam samt krav vedrørende utstedelse av sertifikater

Commission Decision 2010/471/EU of 26 August 2010 on imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the equine species as regards lists of semen collection and storage centres and embryo collection and production teams and certification requirements

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2010/471/EU er utarbeidet som følge av at det er innført endrede dyrehelsemessige krav for import til EØS av sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien. Endringene følger av forordning (EU) nr. 176/2010. Videre er det ved rådsdirektiv 2008/73/EF innført en forenklet prosedyre for utarbeidelse av lister over sædstasjoner og sædlagre, embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper. Formålet med vedtak 2010/471/EU er å oppdatere helsesertifikatene slik at de er i samsvar med de nye importkravene, samt å sørge for sammenheng og klarhet i regelverket.

Kommisjonsvedtak 2010/471/EU oppdaterer helsesertifikater for import fra tredjeland av sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien, samt at reglene som omhandler disse helsesertifikatene oppdateres. Videre oppdaterer rettsakten regler som omhandler lister over godkjente sædstasjoner og sædlagre, embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper hvorfra import er tillatt. Det fastsettes også regler om transport av sendinger av sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 2010 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 7. oktober 2010 om endring i forskrift 31. desember 2010 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.08.2010
Anvendelsesdato i EU
01.09.2010
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2010
Anvendes fra i Norge
07.10.2010