Import av sesamfrø fra India

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1540 av 22. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 med hensyn til sesamfrø med opprinnelse i India

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1540 of 22 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 as regards sesamum seeds originating in India

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EU) 2019/1793 om offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter, og viderefører, de tidligere rettsakten på dette området, forordningene 669/2009, 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660.

Alle produktene i regelverket skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området og at de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensen som er angitt i rettsakten. Vedlegg II produktene skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket er opplistet i vedlegg I (tidligere 669/2009) og II (tidligere 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660) til rettsakten.

Forordning (EU) 2020/1540 gjennomfører en hasteendring av vedlegg II til rettsakten, med hensyn til omfattende funn av plantevernmidler, etylenoksid, i sesamfrø fra India. Omfanget er så kritisk at KOM har valgt å endre 2019/1793-rettsakten utenom de faste tidspunktene for endringer av rettsakten. Dette produktet tas inn i vedlegg II som krever forhåndsanalyser og medfølgende.

Forordning (EU) 2020/1540 trer i kraft 26. oktober 2020 og gjør følgende endring til vedlegg II:

Inn på listen i vedlegg II (gamle listene for 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660):

- sesamfrø fra India (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av omfattende funn og faren knyttet til dette plantevernmidlet som er funnet.

Endringen av forordning (EU) 2019/1793 ble tatt opp på et PAFF-møte 20. oktober 2020 og på skriftlig godkjenning med frist 21. oktober 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Hittil i 2020 er det direkteimportert 27 forsendelser med sesamfrø fra India, på til sammen i underkant av 500 tonn fordelt på fire importører. For 2019 er tallene: 80 forsendelser på til sammen i underkant av 1500 tonn fordelt på tre importører. I 2018 var tallene: 57 forsendelser, på til sammen ca. 1000 tonn fordelt på fire importører.

Oppføringen av disse produktet på i vedlegg II vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg II. Innføringen av sesamfrø fra India, med en identitets- og fysisk kontrollfrekvens på 50 %, med tanke på plantevernmidlet som er funnet i produktet, fremstår som meget fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til dette produktet. Det ligger allerede inne en kontroll av sesamfrø fra India med hensyn til salmonella (id. og fysisk kontroll på 20 %)

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 22. oktober 2020, med ikrafttredelse 26. oktober 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2020
Anvendes fra i Norge
26.10.2020