Import av sperm fra svin fra tredjeland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/893/EF av 30. november 2009 om import av sperm fra svin til Fellesskapet når det gjelder lister over tredjeland og sædstasjoner og krav vedrørende utstedelse av sertifikater

Commission Decision 2009/893/EC of 30 November 2009 on importation of semen of domestic animals of the porcine species into the Community as regards lists of third countries and of semen collection centres, and certification requirements

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

<BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.3.2011)

Sammendrag av innhold
Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vilkårene for import av rånesæd fra tredjestater. Rettsakten erstatter vedtak 2002/613/EF og trådte i kraft i EU den 15. desember 2009.

Rettsakten fastsetter liste over hvilke tredjestater rånesæd kan importeres fra. Det er de samme tredjestatene som før, dvs. Canada, Sveits, New Zealand og USA.

Rettsakten fastsetter liste over hvilke seminstasjoner rånesæd kan importeres fra. Endringer i forhold til den gamle listen i vedtak 2002/613/EF er at enkelte seminstasjoner i USA og Canada er tatt ut. Nye stasjoner i de samme landene er føyd til. Videre er navn og adresseopplysningene for visse stasjoner i Sveits, USA og Canada oppdatert. Den oppdaterte listen gjaldt kun fra 15. desember 2009 til 31. desember 2009. Fra 1. januar 2010 gjelder forenklede rutiner for listeføring og offentliggjøring av lister over godkjente seminstasjoner i tredjestater. De forenklede rutinene er fastsatt ved direktiv 2008/73/EF. De innebærer at listene skal utarbeides av tredjestatenes myndigheter og kommuniseres til Kommisjonen. Kommisjonen skal videreformidle listene til medlemsstatene og sørge for at de blir offentliggjort.

Geenerelt viderefører rettsakten gjeldende dyrehelsebetingelser for import. Rettsakten oppdaterer imidlertid formatet på helsesertifikatet som kal følge med sæden slik at dette samsvarer med standardsertifikatet som brukes i TRACES-systemet. Videre tar rettsakten hensyn til at det i bilaterale avtaler mellom EU og visse tredjestater er fastsatt særskilte sertifikatkrav. Rettsakten fastsetter at disse skal gjelde foran de generelle kravene i rettsakten. P.t. får dette betydning for import av rånesæd fra Sveits. EU og Sveits har i en bilateral avtale om handel med landbruksprodukter fastsatt at rånesæd som eksporteres fra Sveits til EU skal følges av helsesertifikat i overensstemmelse med modellen som brukes ved handel med rånesæd i EØS (vedlegg D til direktiv 90/429/EØF), med visse tekniske tilpasninger.

Rettsakten innfører nye bestemmelser om hvordan sæd fra tredjestater skal transporteres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten medfører hovedsakelig tekniske endringer. Dette, samt at det er svært uvanlig å importere rånesæd fra tredjestater til Norge, gjør at rettsakten ikke får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Bilaterale avtaler mellom EU og tredjestater gjelder ikke for Norge. Indirekte blir Norge likevel berørt. Dette siden rettsakten, som omfattes av EØS-avtalen, krever at en må forholde seg til særskilte sertifikatkrav som er nedfelt i bilaterale avtaler mellom EU og tredjestater. Norge og Sveits har nylig inngått en liknende avtale, men denne har ikke trådt i kraft enda.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU 15. desember 2009. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. januar 2011 om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import og eksport og bruk av rånesæd. Forskriften ble fastsatt av Mattilsynet uten høring, jf. matloven § 23 tredje ledd, og er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
15.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.01.2011
Anvendes fra i Norge
21.01.2011