Import av storefesæd

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/630/EU av 20. september 2011 om import av storefesæd til Unionen

Commission Implementing Decision 2011/630/EU of 20 September 2011 on imports into the Union of semen of domestic animals of the bovine species

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten kommer til erstatning for dagens regler om import av oksesæd fra tredjestater (vedtak 2004/639/EF).

Rettsakten fastsetter en liste over hvilke tredjestater oksesæd kan importeres fra. Endringer i forhold til dagens liste er at Chile, Island, Grønland og St. Pierre og Miquelon er føyd til.

Rettsakten fastsetter hvilke dyrehelsemessige betingelser som gjelder for importen. Betingelsene er hovedsakelig som i dag. Kravene når det gjelder smittsom leukose og epizootic haemorrhagic disease er likevel endret for å samsvare med kravene i direktiv 88/407/EØF og OIEs håndbok om diagnostiske tester og vaksiner til landdyr.

Rettsakten fastsetter tre modeller for helsesertifikater som skal følge med sæd som importeres. Hvilket sertifikat som skal brukes avhenger av om sæden er produsert før eller etter 31. desember 2004, dvs. før eller etter at de dyrehelsemessige betingelsene for import av oksesæd ble endret ved direktiv 2003/43/EF, og om sæden eksporteres fra seminstasjonen den er tatt ut på eller fra et sædlager. Sammenliknet med dagens sertifikater er det særlig sertifikatet for sæd fra sædlagre som er endret ved å skulle inneholde mer utfyllende informasjon.

For import fra tredjestater som EU har bilaterale avtaler med fastsetter rettsakten at helsesertifikatkrav nedfelt i avtalene skal gjelde foran kravene i rettsakten. P.t. er særskilte helsesertifikatkrav nedfelt i bilaterale avtaler mellom EU og Canada og EU og Sveits.

Rettsakten fastsetter krav til hvordan sæden skal transporteres.

Rettsakten inneholder en overgangsbestemmelse som gir rett til å benytte det nåværende regelverket og helsesertifikater i en overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken krever endring i forskrift 6. oktober 2003 nr.1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 25. november 2011 om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd. Forskriften er fastsatt uten høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.09.2011
Anvendelsesdato i EU
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.11.2011
Anvendes fra i Norge
25.11.2011