Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2204 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 med hensyn til oppføringen av Det forente kongerike Storbritannia og kronbesittelsene i listene over tredjeland og deler av tredjeland som er godkjent for innførsel av visse dyr og ferskt kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2204 of 22 December 2020 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the Union of certain animals and fresh meat

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Endringen av forordning (EU) nr. 206/2010 setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland), Guernsey, Isle of Man og Jersey på listen over tredjeland/-områder hvor det kan importeres hov- og klovdyr unntatt hestedyr (vedlegg I del 1) og ferskt kjøtt i fra. Fotnoten XI under kolonnen om særlige betingelser for dyr (vedlegg I del 2) og fotnoten K om tilleggsgarantier for ferskt kjøtt (vedlegg II del 2) er også endret til «unweaned domestic swine less than five weeks of age are exempt from Trichinella testing» i tråd med forordning (EU) 2020/2204, istedenfor en henvisning til hygieneregelverket. Bakgrunnen for dette er at Storbritannia har informert Kommisjonen om at de vil benytte unntaket fra trikintesting iht. eksisterende forordning (EU) 2015/1375 artikkel 3(2). De listeføres derfor som et tredjeland som benytter seg av unntaket for visse levende svin og kjøtt fra slike. Storbritannia er det eneste tredjelandet som har bedt om et slikt unntak fra trikintesting.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen gjøres i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1. Forordningen bak forskriften og EØS-henvisningsfeltet oppdateres også.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021