Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2106 av 1. desember 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 om særlige importbetingelser for krydderier fra Etiopia, jordnøtter fra Argentina og hasselnøtter fra Aserbajdsjan, og endring av de særlige importbetingelsene for tørkede fiken og hasselnøtter fra Tyrkia og jordnøtter fra India

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2106 of 1 December 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 884/2014 imposing special conditions governing the import of spices from Ethiopia, groundnuts from Argentina and hazelnuts from Azerbaijan and amending the special conditions governing the import of dried figs and hazelnuts from Turkey and groundnuts from India

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2016

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører endringer til regelverket om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra bestemte tredjestater med hensyn til kontroll for aflatoksiner, forordning (EU) nr. 884/2014. Hovedelementet til endringen er oppdateringen av listen i vedlegg I som angir hvilke produkter som er omfattet av dette kontrollregimet og hvilke kontrollfrekvens det skal være på den fysiske kontrollen. Videre oppdateres oversikten over hvem som er kompetent myndighet i de berørte statene.

Bakgrunnen for endringen er at flere produkter må tas inn i dette kontrollregelverket på grunn av funn av aflatoksiner i produktene i løpet av det siste året.
Dette gjelder følgende produkter:
- pepperfrukter og krydder (ingefær, safran, gurkemeie, timian, laurbærblad, karri og andre krydderier) fra Etiopoia (næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av omfattende funn det siste året,
- jordnøtter (peanøtter) fra Argentina (fôrvarer og næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 5 % på grunn av funn i løpet av det siste året,
- hasselnøtter (og avledede produkter) fra Aserbajdsjan (næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 % på grunn av flere funn det siste året.

Jordnøttene (peanøttene) fra Argentina og hasselnøttene fra Aserbajdsjan har tidligere vært på 669/2009-listen for overvåkning og ble tatt ut av listen på grunn av gode resultater. Disse gode resultatene har ikke blitt videreført og derfor har KOM tatt disse produktene direkte inn på 884-listen, istedenfor å ta den foreløpig inn på 669-listen.

Videre har Kommisjonen sett en forbedring i noen produkter som gjør at frekvensen for den fysiske kontrollen kan reduseres.
Dette gjelder følgende produkter:
- tørkede fiken fra Tyrkia (næringsmidler) får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av få funn i løpet av det siste året,
- jordnøtter (peanøtter) fra India (fôrvarer og næringsmidler) får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av få funn i løpet av det siste året,

I tillegg får hasselnøtter, og avledede produkter, fra Tyrkia (næringsmidler) en økt kontrollfrekvens fra stikkprøve basert til 5 % på grunn av en negativ utvikling i funn i løpet av det siste året.

Videre justerer KOM EU-varenumrene for noen produkter for å sikre at man treffe de produktene man ønsker med dette regelverket. Endringen går i at man setter "ex" foran noen koder for å fange hele produktgruppen. KOM har også fjernet noen varenummer da de ser at nummeret ikke treffer slik de ønsker og dermed er det ikke nødvendig å kreve kontroll av produkter omfattet av varenummeret.

KOM gjør også justeringer i oversikten av hvilke organisasjoner som er ansett som kompetent myndighet i Etiopia, Argentina og Aserbajdsjan. Videre presiseres det at dokumentkontrollen av forsendelsen må være klar og CED (innførselsdokumentet) MÅ være underskrevet og riktig utfylt før forsendelsen kan sendes videre til DPI for endelig kontroll og import til EU/EØS. Det presiseres også at kravet til sammensatte produkter som inneholder en eller flere av de opplistede produktene skal kontrolleres etter dette regelverket hvis sluttproduktet inneholder mer enn 20 % (tilsammen) av ett eller flere av de opplistede produktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 2. september 2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direkteimporten av pepperfrukter fra Etiopia ligger på 3,2 tonn fordelt på 7 forsendelser og 2 importører for 2014, 3,8 tonn fordelt på 19 forsendelser og 2 importører for 2015 og hittil i 2016 har det kommet ca. 5 tonn fordelt på 38 forsendelser og 2 importører. Direkteimporten av diverse krydder (varenummer 09.10) ligger på 5 tonn fordelt på 71 forsendelser og 5 importører for 2014, 6,2 tonn fordelt på 48 forsendelser og 5 importører for 2015 og hittil i 2016 har det kommet 7,5 tonn fordelt på 91 forsendelser og 5 importører.

Når det gjelder jordnøtter fra Argentina har det vært direkteimport av peanøtter uten skall som fordeler seg slik: 1456 tonn fordelt på 60 forsendelser og 4 importører for 2014, 1484 tonn fordelt på 61 forsendelser og 2 importører for 2015 og hittil i 2016 har det kommet 1665 tonn fordelt på 66 forsendelser og 1 importør.

Reduksjonen i kontrollfrekvensen for fiken fra Tyrkia og jordnøtter fra India vil gi næringen en besparelse ved at det skal tas færre prøver. Dette vil også medføre at Mattilsynet vil kunne få frigjort tid til annet kontrollarbeid. Økningen av kontrollfrekvensen for hasselnøtter fra Tyrkia fra stikkprøve basert til 5 % vil kunne påføre næringen økte kostnader, og gi Mattilsynet et merarbeid. Importtallene for hasselnøtter, og avledede produkter, fra Tyrkia utgjør 781 tonn i 2016 fordelt på 58 forsendelser, mens tallene for 2015 er 725 tonn fordelt på 52 forsendelser.

Kostnadene vurderes til å være formålstjenlig i forhold til den nytten man har ved å få tatt denne kontrollen og hindret at produkter med aflatoksiner over de fastsatte grenseverdiene kommer inn på det europeiske markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 884/2014, der nye produkter blir tatt inn i oversikten over hvilke produkter som skal være omfattet av dette kontrollregimet. Dette gjelder jordnøtter (peanøtter) m.m. fra Argentina, pepperfrukter og tørkede krydder fra Etiopia og hasselnøtter m.m. fra Aserbajdsjan. Historikken for disse produktene viser at de har mer varige utfordringer knyttet til aflatoksiner og at tiltak må gjøres.

Samtidig økes og reduseres kontrollfrekvensen for den fysiske kontrollen av noen varer der man ser at justeringer er nødvendig på grunn av funn/manglende funn i løpet av det siste året.

Justeringen av hvilke varenummer som skal omfattes fremstår som fornuftig for å fange opp alle produkter som man ser utfordringer med og ikke lenger ser utfordringer med. Presiseringen av at CED-dokumentet må være riktig fylt ut før forsendelsen sendes videre fra DPEen vil bidra til at en del av utfordringene som Norge har hatt som DPI-stat vil kunne løse seg.

Alle disse endringene fremstår som fornuftige og bidrar til at man får fokusert på de reelle risikoene ved produktene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 1. desember 2016, med ikrafttredelse 22. desember 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.12.2016
Anvendelsesdato i EU
22.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet