Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/642/EF av 31. juli 2008 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF angående registreringene for Argentina, Brasil og Paraguay på listen over tredjeland og deler av slike fra hvilke det er tillatt å importere visse typer ferskt kjøtt til Fellesskapet

Commission Decision 2008/642/EC of 31 July 2008 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the entries for Argentina, Brazil and Paraguay in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Community of certain fresh meat are authorised

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen i vedtak 79/542/EØF over tredjestater, som er godkjente for eksport av ferskt kjøtt til EØS-området. Kommisjonen har gjennomført inspeksjoner i Argentina, Brasil og Paraguay og har godkjent deler av statene Rio Negro og Neuquén i Argentina for eksport av ferskt kjøtt (med bein) til EØS-området. For Brasil er statene Paraná og São Paulo av OIE klassifisert som frie for munn- og klovsyke ved vaksinering, og kommisjonen kan godkjenne import av utbeinet og modnet ferskt kjøtt av storfe fra dette området. OIE har også klassifisert Paraguay som fri for munn- og klovsyke ved vaksinering, men med unntak av overvåkningssonen på 15 kilometer langs landets grenser til naboland. Kommisjonen inspiserte landet i april 2008 og kan godkjenne import av utbeinet og modnet ferkt kjøtt av storfe fra hele landet, med unntak for storfekjøtt fra nevnte overvåkningssone.

Merknader
Rettsakten krever endring i vedlegg I til "forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater".

Rettsakten medfører ikke merarbeide eller økte kostnader for Mattilsynet. Det antas at det heller ikke vil medføre kostnader for importører av kjøtt fra de nevnte områder.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2008
Anvendes fra i Norge
28.10.2008