Import og eksport av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1078/2014 av 7. august 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådseuropaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) No 1078/2014 of 7 August 2014 amending Annex I to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of hazardous chemicals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2014

Nærmere omtale

Red. anm.: Kommisjonsforordningen er merket EØS-relevant, men basisrettsakten, forordning (EU) nr. 649/2012, er av EØS/EFTA-landene vurdert som ikke relevant for EØS-avtalen og er derfor ikke innlemmet i avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.08.2014
Anvendelsesdato i EU
01.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet