Import fra Brasil og Mauritius av levende dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/624/EF av 28. august 2009 som endrer vedtak 2004/211/EF med hensyn til opplysningene om Brasil og Mauritius i listen over tredjeland og deler av tredjeland fra hvilke det er tillatt å importere levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryoner fra dyr av hestefamilien

Commission Decision 2009/624/EC of 28 August 2009 amending Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil and Mauritius in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Community of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.09.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmes i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er der fastsat en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel, import af dyr af hestefamilien til slagtning, registrerede heste og avlsog brugsdyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien.

(2) I henhold til artikel 13, stk. 1, litra c), i direktiv 90/426/EØF og kapitel II, del A, punkt 2, i bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF skal dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, som i mindst seks måneder har været fri for snive.

(3) Brasilien meddelte den 5. september 2008 Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), at der var bekræftet et tilfælde af snive i en hest i São Paulos forstæder i staten São Paulo. For at tillade fortsat import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien fra de sygdomsfrie dele af Brasilien vedtog Kommissionen beslutning 2008/804/EF, hvorved staten São Paulo udgik af listen over områder i Brasilien i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(4) På baggrund af oplysningerne og garantierne fra Brasilien, og da er der er gået mindst seks måneder, siden snivetilfælde blev konstateret og det inficerede dyr destrueret, bør staten São Paulo atter optages på listen over områder i Brasilien i bilag I til beslutning 2004/211/EF, så der igen kan importeres dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien fra denne del af Brasilien. Oplysningerne om Brasilien i bilag I til beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Ved et veterinærkontrolbesøg i Mauritius blev der konstateret mangler, der kræver, at import til Fællesskabet af dyr af hestefamilien fra Mauritius begrænses til kun at omfatte registrerede heste, der opfylder dyresundhedsbetingelserne i bilag II(E) til Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr. Det kræves bl.a., at dyret har opholdt sig mindst tre måneder i afsenderlandet og forud for eksporten har været holdt i godkendt isolation beskyttet mod vektorinsekter, for at undgå, at sygdommen indslæbes til Fællesskabet. Oplysningerne om Mauritius i bilag I til beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2009
Anvendelsesdato i EU
18.09.2009
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.09.2009
Anvendes fra i Norge
11.09.2009