Import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/638/EF av 30. juli 2008 om endring av vedtak 2007/777/EF angående tillatelse til import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter

Commission Decision 2008/638/EC of 30 July 2008 amending Decision 2007/777/EC concerning the authorisation of China for the importation of heat treated poultrymeat products

Siste nytt

EØS (nytt) publisert 5.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2007/777/EF, ved at kravet om at eksport fra Kina av kjøttprodukter fremstilt av fjørfekjøtt kun kan skje når produktet er hermetisert med en F0 verdi større enn 3 oppheves for provinsen Shandong. Etter gjentatte inspeksjoner av kommisjonen anses Shandongprovinsen godt strukturert med hensyn til overvåkning av helsesituasjonen hos fjørfe; i særdeleshet med hensyn til aviær influensa og Newcastle disease. Kommisjonen kan derfor godkjenne at kjøttprodukter fra Shandongprovinsen kan eksporteres til EØS-området etter varmebehandling med oppnådd kjernetemperatur på 70 0C.

Merknader
Rettsakten krever endring av og er gjennomført i:

"Forskrift 3. juli 2008 nr. 785 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter fra tredjestater".

Landbruks- og matdepartementet har innvilget unntak fra høring av en endringsforskrift til forskrift 3. juli 2008 nr. 785 for å implementere vedtak 2008/638/EF, da vedtak 2008/638/EF innføres ved forenklet prosedyre samt at en hurtig endring av tredjestatslisten er nødvendig for å kunne implementere vedtak 2008/640/EF. Sistnevnte vedtak er lemping av et beskyttelsestiltak, nemlig "forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa". Det kunne oppstå misforståelser hvis beskyttelsestiltaket ble ansett for å være lex spesialis ift "forskrift 3. juli 2008 nr. 785", noe som kunne gjøre at fjørfekjøtt fra andre områder av Kina kunne bli importert tross faren for dyre- og folkehelse.

Rettsakten vil ikke medføre merarbeid eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Det antas at det heller ikke for næringen vil medføre økonomiske merkostnader.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2008
Anvendelsesdato i EU
25.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.08.2008
Anvendes fra i Norge
08.08.2008