Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1030 av 23. juni 2016 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Libanon i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra medlemsstatene tillater import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryoner fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1030 of 23 June 2016 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Lebanon in the list of third countries and parts of territory thereof from which Member States authorise imports of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2016)

Sammendrag av innhold
Dyrehelsemessige vilkår for import av levende hestedyr og avlsmateriale derav er gitt i direktiv 2009/156/EF. Et av vilkårene er at det ikke skal ha vært tilfeller av snive de siste 6 måneder før import. Tredjelandslista over hvilke land det tillates slik import fra er gitt i vedlegg I til beslutning 2004/211/EF.

Libanon hadde et utbrudd av snive i 2011 og tillatelsen til import av blant annet registrerte hestedyr fra landet ble trukket tilbake ved beslutning 2011/512/EU. I mai 2016 dokumenterte Libanon at sykdommen var utryddet med bakgrunn i overvåkning i hele landet siden siste tilfelle i august 2011. Kommisjonen har godkjent dokumentasjonen og åpner nå for import fra, midlertidig import fra og tilbakeførsel etter midlertidig eksport til Libanon. Vedlegg I til beslutning 2004/211/EF endres tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
rettsakten medfører endring av vedlegg A til forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2016
Anvendelsesdato i EU
15.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2016
Anvendes fra i Norge
27.06.2016