Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2213 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF med hensyn til listeføring av Storbritannia, herunder kronbesittelsene, i listene over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det er tillatt å innføre kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum til Den europeiske union

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2213 of 22 December 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries or parts thereof authorised for imports into the Union of consignments of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines for human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2213, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK), herunder kronbesittelsene (Guernsey, Isle of Man og Jersey), forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Rettsakten fører inn Storbritannia, inkludert kronbesittelsene, Guernsey, Isle of Man og Jersey, i listene over tredjestater det kan importeres kjøttprodukter, behandlede blærer, mager og tarmer beregnet på konsum fra. I tråd med avtalen om Storbritannias og Nord Irlands uttreden fra EU, og protokoll om Irland/Nord Irland, artikkel 5 (4), fastslås at EU-regelverk som er angitt i vedlegg 2 til den protokollen, fortsatt skal gjelde for Nord Irland selv etter Storbritannia har forlatt EU. Listeføringen av Storbritannia må derfor leses som unntatt Nord Irland og produkter fra Nord Irland vil dermed anses å komme fra EU/EØS-området og ikke en tredjestat.

I fortalens punkt (3) omtales at det siden november 2020 har vært rapportert om en rekke utbrudd med fugleinfluensa (HPAI) i Storbritannia og at flere av disse ikke vil være avsluttet innen 1. januar 2021. For å unngå at HPAI virus spres i EU/EØS-området stilles det derfor krav om at aktuelle produkter av fjørfe, oppdrettsfugl (unntatt strutsefugl), oppdrettede strutsefugler og viltlevende fuglevilt, fra områder med HPIA, minst skal gjennomgå den behandlingen som fremkommer av beslutning 2007/777/EF, vedlegg II, del 4, behandling D.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2021, samtidig som at overgangsavtalen mellom EU og Storbritannia utløper.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 10. september 2009 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede blærer, mager og tarmer fra tredjestater. Rettsakten skal ikke sendes på høring da den går etter forenklet prosedyre, hvilket betyr at den skal gjelde samtidig i hele EU/EØS-området. Endringen vil enkelt kunne informeres om via Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer ikke at listeføring av Storbritannia, herunder kronbesittelsene, vil ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser. Listeføringen er en konsekvens av Storbritannia sin uttreden fra EU og vil forenkle innførsel av de aktuelle varene fra Storbritannia til EU/EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten blir vedtatt i EU den 22. desember 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021