Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2209 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg I, II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til listeføring av Storbritannia, herunder kronbesittelsene, i listene over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2209 of 22 December 2020 amending Annexes I, II and III to Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries or regions thereof authorised for the entry into the European Union of certain animals and goods intended for human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, gjennomføringsforordning (EU) 2020/2209, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK), herunder kronbesittelsene (Guernsey, Isle of Man og Jersey), forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Rettsakten fører inn Storbritannia, inkludert kronbesittelsene, Guernsey, Isle of Man og Jersey, i listene over tredjestater det kan importeres visse dyr og varer beregnet på konsum fra. I tråd med avtalen om Storbritannias og Nord Irlands uttreden fra EU, og protokoll om Irland/Nord Irland, artikkel 5 (4), fastslås at EU-regelverk som er angitt i vedlegg 2 til den protokollen, fortsatt skal gjelde for Nord Irland selv etter Storbritannia har forlatt EU. Listeføringen av Storbritannia må derfor leses som unntatt Nord Irland og produkter fra Nord Irland vil dermed anses å komme fra EU/EØS-området og ikke en tredjestat.

Rettsakten gjør endringer i vedlegg I, II og III , der vedlegg I omhandler innførsel av muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler, vedlegg II omhandler innførsel av fiskerivarer unntatt de som er omfattet av vedlegg I og vedlegg III omhandler innførsel av froskelår og snegler.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2021, samtidig som at overgangsavtalen mellom EU og Storbritannia utløper.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 28. februar 2020 om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626. Rettsakten skal ikke sendes på høring da den går etter forenklet prosedyre, hvilket betyr at den skal gjelde samtidig i hele EU/EØS-området. Endringen vil enkelt kunne informeres om via Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer ikke at føring av Storbritannia, herunder kronbesittelsene, vil ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser. Listeføringen er en konsekvens av Storbritannia sin uttreden fra EU og vil forenkle innførsel av de aktuelle varene fra Storbritannia til EU/EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 22. desember 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021