Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1572 av 28. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til lister over tredjeland og regioner i tredjeland fra hvilke det er tillatt å innføre melkeprodukter og insekter til Den europeiske union

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1572 of 28 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the European Union of dairy products and insects

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 2019/626 som blant annet henviser til de forordningene som inneholder lister over tredjeland og regioner av tredjeland fra hvilke det er lov til å importere enkelte dyr og varer som skal brukes til mat. Endringen tilføyer flere tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til Unionen fra, i tillegg til å innføre Thailand på listen over tredjeland som det kan importeres insekter til Unionen fra.

Bakgrunnen for at det tilføyes flere tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til Unionen fra. Forordning (EU) 2019/626 var en del av de strukturelle endringene som skjedde i EUs kontrollregelverk på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m) og den er hjemlet i den nye kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625) som den 14. desember 2019 erstattet den gamle kontrollforordningen (forordning (EU) nr. 882/2004). Forordning (EU) 2019/626 overtok blant annet henvisningene til de forordningene som inneholder lister over tredjeland og regioner av tredjeland som det er lov til å importere rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter fra. Ved den opprinnelige utformningen av forordning (EU) 2019/626 ble det gjort en feil ved at kun tredjeland og regioner av tredjeland tatt inn i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 605/2010 ble overført til forordning (EU) 2019/626 Artikkel 10, slik at tredjeland og regioner av tredjeland henvist til i artikkel 3 og 4 i samme forordning dermed ble utelatt. Rettsakten retter nå opp i denne feilen. Endringen innebærer at retttilstanden blir som før innføringen av forordning (EU) 2019/626.

Bakgrunnen for at Thailand tas inn i listen over de tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres insekter til Unionen fra. Thailand søkte i desember 2019 om å få eksportere insekter til Unionen. I april 2020 gav Thailand EU-kommisjonen nok bevis og garantier for at de etterlever de relevante kravene for å kunne eksportere insekter til Unionen. Thailand skal derfor tas inn i listen over tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres insekter til Unionen fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer Forskrift om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626​

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen når det gjelder oppdatering av tredjelandslister for import av rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter fordi endringen retter opp i en feil som oppstod ved strukturelle ednringer av regelverket.

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller adminsitrative konsekvenser for Mattilsynet fordi Norge tidligere har importert insekter fra tredjeland, og for befolkningen fordi hygienekravene til produksjonen er etterlevt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsaken retter opp en feil tidligere feil og tilføyer et nytt tredjeland, men innfører ikke nye krav til import av varer som kan brukes til mat. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten gjelder i EU fra og med 1. november 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.10.2020
Anvendelsesdato i EU
01.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1572
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro