Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/887 av 2. juni 2016 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF når det gjelder listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt at importere kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til EU

Commission Implementing Decision (EU) 2016/887 of 2 June 2016 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2007/777/EU gir bestemmelser om vilkår for import av visse kjøttprodukter, samt behandlede mager, blærer og tarmer. I vedlegg II til beslutningen listeføres tredjeland og områder hvorfra slike importer tillates (del 1) og hvilke behandlingsmetoder som kreves ved slike importer (del 2). Behandlingsmetodene har til hensikt å eliminere dyrehelserisko ved import av spesifikke produkter. Metodene er definert som «A» (uspesifikk behandling) og «B» til «F» (spesifikk behandling) med synkende alvorlighetsgrad. Disse er beskrevet i del 4 av vedlegget.

Det foreslås å tillate importer av produkter fra storfe fra Argentina og Brasil fra de delene av landene som har tillatelse for importer av ferskt kjøtt fra storfe i henhold til del 1 av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010. Regionaliseringen av landene i del 1 av vedlegget til beslutning 2007/777/EU foreslås dermed å gjøres tilsvarende som i del 1 av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.

I tillegg foreslås det å åpne for import av produkter fra storfe fra området i Brasil anerkjent av OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) som fritt for munn- og klauvsjuke uten vaksinasjon. Det stilles krav til at produktene fra dette området behandles etter metode «B».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer av forskrift 10. september 2010 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den er publisert Official Journal 4. juni 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2016
Anvendelsesdato i EU
24.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.06.2016
Anvendes fra i Norge
07.06.2016