Import fra tredjeland av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 som etablerer listen over tredjeland og områder hvor import av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer er tillatt

Commission Decision 2006/766/EC of 6 November 2006 establishing the lists of third countries and territories from which imports of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products are permitted

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører forordning (EF) nr. 854/2004 og etablerer en liste over tredjeland og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekrav i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne.

Under regelverket som ble erstattet av hygienepakken (deriblant forordning (EF) nr. 854/2004) var tilsvarende lister etablert i vedtak 97/20/EF og vedtak 97/296/EF. Disse vedtakene oppheves av vedtak 2006/766/EF. Vedtaket er er sist endret ved vedtak 2009/951/EF.

Merknader
Vedtak 2006/766/EF må gjennomføres i norsk forskrift, jf. Lovavdelingens uttalelse 18. juli 2001 (snr. 97/1512-4).

Vedtak 97/20/EF og vedtak 97/296/EF er i dag ikke gjennomført i norsk forskrift. Listene ligger imidlertid tilgjengelige på Mattilsynets internettsider.

Rettsakten krever notifisering på FORM 1-skjema til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten viderefører eksisterende lister over land og områder det er tillatt å importere produktene fra. Rettsakten medfører dermed ikke nye administrative eller økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Rettsakten har ikke vært på høring hos private aktører.

Vurdering
Rettsakten viderefører eksisterende krav til import av visse varer fra tredjeland. Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er gjennomført i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2006
Anvendelsesdato i EU
06.11.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.12.2008
Anvendes fra i Norge
01.03.2010